Vitajte!

Stručný prehľad práce:

Autor:

Matej Kellner

Školiteľ:

RNDr. Marek Nagy, PhD

Téma:

Úlohy vypĺňané grafickým tabletom a ich automatická kontrola

Cieľ:

Naštudovať problematiku, navrhnúť, implementovať a experimentálne overiť rôzne typy úloh.

Úlohy budú včlenené do kontextu Multimediálnej čítanky. Realizované budú podľa predpísaného interfejsu použitím JavaScriptu, HTML5 a nodejs. Dominantným prvkom bude použitie grafického tabletu (prípadne počítačovej myši). Úlohy musia poskytovať deťom dostatočnú voľnosť pri riešení (= otvorené úlohy). Dôležitá je automatická kontrola. (Nejedná sa o rozpoznávanie písma!) Úlohy budú cielené na odhaľovanie skrytých vývinových porúch v súvislosti s výučbou čítania. Napríklad kreslenie ciferníku hodín dokáže napovedať problémy s vizuálno-priestorovou koordináciou, čo sa môže prejaviť ako dyslexia. Cieľovou skupinou sú deti 1.-4.ročníka.